SVRA Brickyard Vintage Invitational - Friday - 12 June '15 - jdellis